ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door BAR Lokale Media B.V. te Barendrecht ("de vennootschap") mede handelende onder de naam "De Schakel", "De Combinatie" en "De Overschiese Krant" te sluiten advertentiecontracten, zowel met betrekking tot de door haar uitgegeven bladen, als met betrekking tot andere bladen en/of periodieken waarvoor zij gerechtigd is advertentiecontracten te sluiten. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op advertentiecontracten, waarin advertentieruimte wordt gereserveerd als op advertentiecontracten waarin de plaatsing van één of meer losse advertenties wordt overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming
De vennootschap is gerechtigd zich eerst gebonden te achten aan advertentiecontracten, waarin advertentieruimte wordt gereserveerd – schriftelijk dan wel mondeling voorbereid – wanneer de vennootschap een contract daartoe ondertekent. De adverteerder ontvangt alsdan een afschrift van deze contractbevestiging.

Artikel 3 – Contracttermijn
De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de 1e dag van de kalendermaand, waarin de eerst op het contract af te nemen advertentie is geplaatst. De contracttermijn is 12 maanden en loopt bij voorkeur per kalenderjaar. Indien de adverteerder vóór het tostandkomen van het advertentiecontract advertenties heeft doen plaatsen, gaat het advertentiecontract, zo de adverteerder de wens daartoe te kennen geeft, eerder in, zulks teneinde deze advertentie onder de werking van het advertentiecontract te brengen. De ingangsdatum van de contracttermijn kan evenwel niet verder teruggebracht worden dan tot de eerste dag van de kalendermaand waarin het advertentiecontract tot stand komt. De contracttermijn van 12 maanden wordt automatisch voor dezelfde periode voortgezet, tenzij het contract schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangt de adverteerder een bevestiging waarin de nieuwe advertentie tarieven worden vermeld en indien nodig de contractgrootte aangepast.

Artikel 4 – Wijziging gereserveerde advertentieruimte
Op schriftelijk verzoek van de adverteerder kan de gereserveerde advertentieruimte worden vermeerderd of verminderd, met dien verstande dat de in de tarieventabel opgenomen standaard contracthoeveelheden dienen te worden gerespecteerd. De overeengekomen contracttermijn kan niet worden gewijzigd. In geval van vermindering van de gereserveerde advertentieruimte is de adverteerder direct een bedrag verschuldigd, gelijk aan het prijsverschil tussen de bestede advertentieruimte, berekend volgens het na de wijziging toepasselijke tarief en die, berekend volgens het voor de wijziging toepasselijke tarief. Het op de verminderde advertentieruimte toepasselijke tarief wordt bovendien toegepast op alle na het bedoelde verzoek geplaatste advertenties. In geval van vermeerdering van de gereserveerde advertentieruimte wordt het daarop toepasselijke tarief berekend vanaf de eerste dag van de kalendermaand, volgende op die waarin bedoeld verzoek de vennootschap heeft bereikt en wel over de alsdan nog te plaatsen advertenties.

Artikel 5 – Verval plaatsingsrechten
Het recht om de gereserveerde advertentieruimte te besteden vervalt door het verstrijken van de overeengekomen contracttermijn. Indien de gereserveerde advertentieruimte niet ten volle wordt besteed is de adverteerder de prijs hiervoor niettemin verschuldigd. Deze prijs wordt alsdan bepaald aan de hand van het tarief dat van toepassing is ten tijde van het verstrijken van de contracttermijn. Door het verstrijken van de overeengekomen contracttermijn worden alle schulden van de adverteerder uit hoofde van het advertentiecontract direct opeisbaar.

Artikel 6 – Tarieventabel
Op alle advertentiecontracten is de door de vennootschap gehanteerde tarieventabel van toepassing. De tarieventabel is mede te vinden op www.barlokalemedia.nl. Voor elke advertentie is het tarief, zoals dat geldt ten tijde van het plaatsen van de betreffende advertentie, verschuldigd.

Artikel 7 – Wijziging tarieventabel
Wijzigingen in de door de vennootschap gehanteerde tarieventabel binnen de overeengekomen contracttermijn leveren geen grond op tot annulering van het advertentiecontract, tenzij de totale tariefsverhoging binnen de overeengekomen contracttermijn meer bedraagt dan 15%.
Op schriftelijk verzoek van de adverteerder zal, in geval van een verhoging van de tarieven, de gereserveerde advertentieruimte worden verminderd overeenkomstig het percentage waarmee de tarieven zijn verhoogd.

Artikel 8 – Prijsberekening
De bestede advertentieruimte wordt bepaald door de hoogte van het drukvlak vermeerderd met 2 mm (marge) per kolombreedte voor een advertentie, die wordt geplaatst op een redactionele pagina (“ingezonden mededeling”) en 3 mm (marge) per kolombreedte voor een advertentie, die wordt geplaatst op een advertentiepagina. Wat betreft de hoogte van een advertentie geldt een minimum van in totaal 30 mm per kolombreedte. Indien de adverteerder een ruimere marge wenst dan de bovengenoemde, verhoogt dit uiteraard de bestede advertentieruimte. De bestede advertentieruimte voor een advertentie ter paginagrootte wordt bepaald door het maximale aantal millimeters per pagina. Indien de advertentie in opdracht van de adverteerder wordt geplaatst op een hartpagina of op een doorlopende dubbele pagina wordt één kolom extra berekend.

Artikel 9 – Betaling
De adverteerder draagt – tenzij de vennootschap betaling vooraf of met een betalingstermijn verlangt – ervoor zorg dat de prijs voor de geplaatste advertenties binnen dertig dagen na verzending van de daarop betrekking hebbende factuur is bijgeschreven op de bank- en/of girorekening van de vennootschap. De adverteerder kan betaling niet achterwege laten of opschorten met een beroep op een tegenvordering op of een tekortkoming van de vennootschap. Door de enkele overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de adverteerder over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van overschrijding.

 Indien de adverteerder ook na aanmaning in gebreke blijft aan de vennootschap verschuldigde bedragen te betalen is de vennootschap bevoegd haar vordering ter incasso, waaronder het nemen van bewarende maatregelen en het voeren van procedures mede dienen te worden begrepen, uit handen te geven. Alle kosten vallend op het incasseren van een vordering van ons op de adverteerder, daaronder begrepen 15% van de hoofdsom verschuldigd wegens buitenrechtelijke kosten, vermeerderd met BTW, komen voor rekening van de adverteerder, één en ander met minimum van€100,-. De vennootschap behoudt zich het recht voor opgegeven advertenties niet te plaatsen indien deze niet tevoren zijn voldaan.

Artikel 10 – Rechten vennootschap
De vennootschap behoudt zich het recht voor opgegeven advertenties niet te plaatsen, indien zij zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de inhoud, het karakter of de vorm ervan, dan wel indien deze advertenties naar het oordeel van de vennootschap, strijd opleveren met haar eigen belangen. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de opmaak of de typografie van de te plaatsen advertentie te wijzigen, indien deze in de opgegeven vorm, naar het oordeel van de vennootschap, gelijkenis met de redactionele berichtgeving vertonen. De vennootschap behoudt zich het recht voor om brieven op advertenties niet aan de adverteerder af te geven of door te zenden, indien dit naar het oordeel van de vennootschap redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd. Bovendien behoudt de vennootschap zich het recht voor om brieven onder nummer na één maand te vernietigen. De gereserveerde advertentieruimte kan slechts worden besteed door het opgeven van advertenties die betrekking hebben op het eigen bedrijf van de adverteerder. De vennootschap zal met verzoeken om advertenties op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm te doen verschijnen rekening houden, voor zover zij dat binnen het kader van de technische en redactionele mogelijkheden en een verantwoorde opmaak en uit oogpunt van billijkheid ten opzichte van andere adverteerders verantwoord acht. De vennootschap is derhalve vrij om ondanks het verzoek c.q. de opdracht van een adverteerder een advertentie op een bepaalde plaats of in een bepaalde vorm te doen verschijnen deze op een ander plaats of in een andere vorm op te nemen.

Artikel 11 – Internet en andere openbaar making
Een door de adverteerder geplaatste opdracht geeft de vennootschap het (onherroepelijke en niet opzegbare) recht de advertentie (ook) te plaatsen in de digitale versie van de uitgave en/of de advertentie op andere wijze openbaar te maken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid / rectificatie
De vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor schade als gevolg van niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties. Door de vennootschap gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten, die kennelijk afbreuk doen aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie, worden op schriftelijk verzoek van de adverteerder gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing van de advertentie bij de vennootschap te zijn ingediend. Met betrekking tot fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten die, naar het oordeel van de vennootschap, zijn ontstaan als gevolg van onduidelijke opgaven kan geen aanspraak worden gemaakt op rectificatie. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op rectificatie indien in de opgegeven advertenties op verzoek van de adverteerder correcties zijn aangebracht.
Op straffe van verval van aanspraak, dienen reclames binnen 14 dagen na verschijning van de advertentie resp. verzending van de factuur te geschieden.
De vennootschap is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie(s). De opdrachtgever vrijwaart de vennoot in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële, als andere uit de publicatie van de advertentie voortvloeiend.

Artikel 13 – Reclamebureaus enz.
Het reclamebureau, dat bij de totstandkoming van het advertentiecontract direct of indirect is betrokken, is tegenover de vennootschap naast de adverteerder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de adverteerder. Indien het reclamebureau tot het advertentiecontract toetreedt als indirect vertegenwoordiger van de adverteerder, draagt het reclamebureau door het ondertekenen van het advertentiecontract, tot zekerheid van zijn verplichtingen over aan de vennootschap die zulks aanvaardt, alle vorderingen met de daaraan verbonden voorrechten en acties, die hij jegens de adverteerder uit hoofde van de door de vennootschap op basis van het advertentiecontract geplaatste advertenties te eniger tijd kan doen gelden.

Artikel 14 – Surséance – faillissement
Indien de adverteerder surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, is de vennootschap slechts gehouden het advertentiecontract verder uit te voeren indien de bewindvoerder, resp. de curator betaling van de te plaatsen advertenties garandeert. Indien de gereserveerde advertentieruimte niet ten volle is besteed, is de adverteerder de prijs hiervoor niettemin verschuldigd. Deze prijs wordt alsdan bepaald aan de hand van het tarief, dat van toepassing is ten tijde van het aanvragen van een surséance respectievelijk het uitspreken van het faillissement. Door het aanvragen van de surséance respectievelijk het uitspreken van het faillissement worden alle schulden van de adverteerder uit hoofde van het advertentiecontract direct opeisbaar.

Artikel 15 – Geschillen
Alle geschillen welke voortvloeien uit een advertentiecontract zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.